top of page

Privatumo politikos taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo politikos taisyklės (toliau - "taisyklės") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas - paslaugos teikėjas (toliau - "pardavėjas") tvarko interneto svetainės savininkas (toliau - svetainės) Pirkėjų (toliau - "pirkėjas") asmens duomenis.

1.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios taisyklės, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.2. Pardavėjas įsipareigoja suteikti paslaugas fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite naudotis mūsų paslaugomis tik su tėvų ar globėjų sutikimu, arba kitais LR įstatymų numatytais atvejais.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

2.1. Pirkėjas registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje pirkėjas pateikė netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, pardavėjas turi teisę anuliuoti pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti pirkėjo galimybes naudotis svetaine.

2.2. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi svetainėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą svetainės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad, tinkamai apdorotų pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus; išspręstų problemas, susijusias su paslaugos pateikimu ar pristatymu; įvykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4. Ne asmeninius pirkėjo duomenis, t.y. duomenis, susijusius su pirkėjo įsigytomis prekėmis, pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pirkėjo asmens tapatybės. Pardavėjas pasilieka sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2.2. punkto tikslams pasiekti.

3.2. Pardavėjas turi teisę naudoti pirkėjo duomenis tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros tikslais.

3.3. Pardavėjas neperduos pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavęs pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2. Pardavėjas turi turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie pirkėją, kad galėtų efektyviai įvykdyti pirkėjo lūkesčius ir reikalavimus.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu fausta_kybartiene@yahoo.com.

5.2. Atsakymą pardavėjas pateikia tokia forma, kuria gavo pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos pirkėjas savo noru pateikė registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

7.1. Pardavėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos taisykles apie tai pranešdami svetainėje.

7.2. Jei pirkėjas po šių taisyklių pasikeitimų naudojasi svetainės teikiamomis paslaugomis, pardavėjas laiko, kad pirkėjas susipažino ir sutiko su taisyklių pakeitimu.​

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šioms Privatumo politikos taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.

Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Privatumo politika: Text
bottom of page